Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Dytë

Matematika 10-11: Pjesa e Dytë (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 10-11: Pjesa e Dytë nga shtëpia botuese undefined me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Kontrolli i njohurive të mëparshme 10Së shpejti

10.3 - Probabiliteti eksperimentalSë shpejti

10.4 - Ngjarjet e pavarura dhe diagrami pemëSë shpejti

10.5 - Probabiliteti me kushtSë shpejti

10.6 - Diagramat e Venit dhe shënimet me anë të bashkësiveSë shpejti

Zgjidh problemat 10Së shpejti

Kontrollo njohuritë 10Së shpejti

Përpuno njohuritë 10 - Njehsimi i probabilitetitSë shpejti

Përpuno njohuritë 10 - Probabiliteti eksperimentalSë shpejti

Përpuno njohuritë 10 - Diagramet pemë dhe diagramet e VenitSë shpejti

Thello njohuritë 10Së shpejti

Test 10Së shpejti

Kontrolli i njohurive të mëparshme 11Së shpejti

11.1 - Rritja dhe rëniaSë shpejti

11.2 - Masat e përbëraSë shpejti

11.3 - Më shumë masa të përbëraSë shpejti

11.4 - Raporti dhe përpjesëtimiSë shpejti

Zgjidh problemat 11Së shpejti

Kontrollo njohuritë 11Së shpejti

Përpuno njohuritë 11 - PërqindjetSë shpejti

Përpuno njohuritë 11 - Masat e përbëraSë shpejti

Përpuno njohuritë 11 - Raporti dhe përpjesëtimiSë shpejti

Thello njohuritë 11Së shpejti

Test 11Së shpejti

Kontrolli i njohurive të mëparshme 12Së shpejti

12.1 - KongruencaSë shpejti

12.2 - Vërtetimet gjeometrike dhe kongruencaSë shpejti

12.3 - NgjashmëriaSë shpejti

12.4 - Edhe më shumë për ngjashmërinëSë shpejti

12.5 - Ngjashmëria në trupat tripërmasorëSë shpejti

Zgjidh problemat 12Së shpejti

Kontrollo njohuritë 12Së shpejti

Përpuno njohuritë 12 - KongruencaSë shpejti

Përpuno njohuritë 12 - Ngjashmëria te figurat 2-përmasoreSë shpejti

Përpuno njohuritë 12 - Ngjashmëria në trupat 3-përmasorëSë shpejti

Thello njohuritë 12Së shpejti

Test 12Së shpejti

Kontrolli i njohurive të mëparshme 13Së shpejti

13.1 - SaktësiSë shpejti

13.2 - Grafiku i funksionit sinusSë shpejti

13.3 - Grafiku i funksionit kosinusSë shpejti

13.4 - Funksioni tangjentSë shpejti

13.5 - Njehsimi i syprinave dhe teorema e sinusitSë shpejti

13.6 - Teorema e kosinusit dhe problema trigonometrike në plan (2D)Së shpejti

13.7 - Zgjidhja e problemave në hapësirë (3D)Së shpejti

13.8 - Transformime grafikësh trigonometrikë 1Së shpejti

13.9 - Transformime grafikësh trigonometrikë 2Së shpejti

Zgjidh problemat 13Së shpejti

Kontrollo njohuritë 13Së shpejti

Përpuno njohuritë 13 - Saktësi dhe zgjidhje problemash në plan 2DSë shpejti

Përpuno njohuritë 13 - Grafikë trigonometrikëSë shpejti

Përpuno njohuritë 13 - Zgjidhje problemash në gjeometrinë e hapësirës 3DSë shpejti

Thello njohuritë 13Së shpejti

Test 13Së shpejti

Kontrolli i njohurive të mëparshme 14Së shpejti

14.1 - ZgjedhjaSë shpejti

14.2 - Denduria e grumbulluarSë shpejti

14.3 - Vizatimi i histogramësSë shpejti

14.4 - Interpretimi i histogramësSë shpejti

Zgjidh problemat 14Së shpejti

Kontrollo njohurite 14Së shpejti

Përpuno njohuritë 14 - ZgjedhjaSë shpejti

Përpuno njohuritë 14 - Paraqitjet grafikeSë shpejti

Thello njohuritë 14Së shpejti

Test 14Së shpejti

Kontrolli i njohurive të mëparshme 15Së shpejti

15.1 - Zgjidhja grafike e sistemeve të ekuacioneveSë shpejti

15.2 - Paraqitja grafike e inekuacioneve

15.3 - Grafikë funksionesh kuadratikeSë shpejti

15.4 - Zgjidhja grafike e ekuacionit kuadratikSë shpejti

15.5 - Grafikë të funksioneve kubikëSë shpejti

Zgjidh problemat 15Së shpejti

Kontrollo njohuritë 15Së shpejti

Përpuno njohuritë 15 - Sisteme ekuacionesh dhe sisteme inekuacioneshSë shpejti

Përpuno njohuritë 15 - Grafikë të funksioneve kuadratikeSë shpejti

Përpuno njohuritë 15 - Grafikë funksionesh kubikëSë shpejti

Thello njohuritë 15Së shpejti

Test 15Së shpejti

Kontrolli i njohurive të mëparshme 16Së shpejti

Përpuno njohuritë 16 - Korda, rreze, tangjente

Përpuno njohuritë 16 - Vërtetimi dhe ekuacioni i tangjentes së një rrethi në një pikë të caktuar

Kontrolli i njohurive të mëparshme 17Së shpejti

Përpuno njohuritë 17 - Numra irracionalë

Përpuno njohuritë 17 - Vërtetim

Kontrolli i njohurive të mëparshme 18Së shpejti

Përpuno njohuritë 18 - Simbolika vektoriale

Përpuno njohuritë 18 - Aritmetika vektoriale

Kontrolli i njohurive të mëparshme 19Së shpejti

19.4 - Funksione eksponenciale

19.6 - Zhvendosjet e grafikëve të funksioneveSë shpejti

19.7 - Pasqyrimi dhe zgjatja e grafikëve të funksioneveSë shpejti

Zgjidh problemat 19Së shpejti

Kontrollo njohuritë 19Së shpejti

Përpuno njohuritë 19 - PërpjesëtimSë shpejti

Përpuno njohuritë 19 - Grafikë eksponencialë dhe grafikë jolinearëSë shpejti

Përpuno njohuritë 19 - Transformime grafikësh funksioneshSë shpejti

Thello njohuritë 19Së shpejti

Test 19Së shpejti