Kopertina e librit Matematika 10-11 (fletore pune)

Matematika 10-11 (fletore pune) (undefined)

Zgjidhjet e ushtrimeve të librit Matematika 10-11 (fletore pune) nga shtëpia botuese undefined me autorë Clare Pass.

2.3 - Zbërthimi i kllapave dhe faktorizimi 1

3.1 - Këndet dhe drejtëzat

3.2 - Trekëndëshat dhe katërkëndëshatSë shpejti

3.3 - Kongruenca dhe ngjashmëriaSë shpejti

3.4 - Këndet e shumëkëndëshaveSë shpejti

Përsëritje 3Së shpejti

4.1 - Paraqitja e të dhënaveSë shpejti

4.2 - Mesataret dhe shpërndarja 1Së shpejti

4.3 - Diagramet e denduriveSë shpejti

Përsëritje 4Së shpejti

5.1 - Thyesat dhe përqindjetSë shpejti

5.2 - Veprime me thyesaSë shpejti

5.3 - Thyesat, numrat dhjetorë dhe përqindjetSë shpejti

6.3 - Njëvlershmëritë algjebrike

7.1 - Matja e gjatësive dhe e këndeveSë shpejti

7.2 - Syprina e figurave planeSë shpejti

7.3 - Shndërrimet gjeometrike 1Së shpejti

7.4 - Shndërrimet gjeometrike 2Së shpejti

Përsëritje 7Së shpejti

8.1 - Probabiliteti eksperimentalSë shpejti

8.2 - Probabiliteti teorikSë shpejti

8.3 - Ngjarjet e papajtueshmeSë shpejti

Përsëritje 8Së shpejti

9.1 - Rrumbullakimi dhe përafrimiSë shpejti

9.2 - Përdorimi i makinës llogaritëseSë shpejti

9.3 - Matjet dhe saktësiaSë shpejti

Përsëritje 9Së shpejti

11.3 - Teoremat për rrethin

11.4 - Ndërtimet dhe vendet gjeometrikeSë shpejti

12.1 - Pjesa e së tërës

13.2 - Fuqitë dhe rrënjët

14.2 - Funksionet lineare dhe të fuqisë së dytëSë shpejti

14.3 - Vetitë e funksioneve të fuqisë së dytë

14.4 - Grafikët e lëvizjesSë shpejti

15.1 - Trupat gjeometrikëSë shpejti

15.2 - Vëllimi i prizmit

15.3 - Vëllimi dhe syprina e përgjithshme e trupave

16.1 - Mesataret dhe shpërndarja 2Së shpejti

16.2 - Grafikët me kuti dhe grafikët e dendurive të grumbulluaraSë shpejti

16.3 - Grafikët me pika dhe korrelacioneSë shpejti

16.4 - Seritë kohoreSë shpejti

Përsëritje 16Së shpejti

17.1 - Veprime me rrënjët dhe fuqitë

Përsëritje 17Së shpejti

18.1 - Funksionet e fuqisë së tretë dhe funksioni përpjesëtimor i zhdrejtë

18.2 - Funksionet eksponenciale dhe trigonometrike

18.3 - Grafikë nga jeta reale

18.4 - Koeficienti këndor dhe syprinat e kufizuara nga grafikët

18.5 - Ekuacioni i rrethit

Përsëritje 18

19.1 - Teorema e Pitagorës dhe e Euklidit

19.2 - Trigonometri 1

19.4 - Problema me trekëndësha

20.1 - Bashkësitë

20.3 - Hapësira e rezultateve

20.4 - Diagrami pemëSë shpejti

20.5 - Probabiliteti me kushtSë shpejti

Përsëritje 20Së shpejti

21.1 - Vargjet lineare (progresioni aritmetik)Së shpejti

21.2 - Vargjet kuadratikeSë shpejti

21.3 - Vargje të veçantaSë shpejti

Përsëritje 21Së shpejti

22.1 - Njësitë e përbëraSë shpejti

22.2 - Këmbimi i njësiveSë shpejti

22.3 - Përpjesëtimi i drejtë dhe i zhdrejtëSë shpejti

22.4 - Normat e ndryshimitSë shpejti

22.5 - Rritja dhe zvogëlimiSë shpejti

Përsëritje 22Së shpejti

Detyra shtëpie 1Së shpejti

Detyra shtëpie 2Së shpejti

Detyra shtëpie 3Së shpejti

Detyra shtëpie 4Së shpejti

Detyra shtëpie 5Së shpejti

Detyra shtëpie 6Së shpejti

Detyra shtëpie 7Së shpejti

Detyra shtëpie 8Së shpejti

Detyra shtëpie 9Së shpejti

Detyra shtëpie 10Së shpejti