Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Vizato skicat e grafikëve të këtyre ekuacioneve. Për secilin grafik, trego koordinatat e pikës ose të pikave ku grafiku pret boshtet e koordinatave dhe shkruaj koordinatat e kulmit dhe ekuacionin e drejtëzës së simetrisë.

  1. y=x26x+8y = x^2 - 6x + 8
  2. y=x2+2x15y = x^2 + 2x - 15
  3. y=25x2y = 25 - x^2
  4. y=x2+3x+2y = x^2 + 3x + 2
  5. y=x2+6x+7y = -x^2 + 6x + 7
  6. y=2x2+4x+10y = 2x^2 + 4x + 10
  7. y=2x2+7x15y = 2x^2 + 7x - 15
  8. y=6x219x+10y = 6x^2 - 19x + 10
  9. y=47x2x2y = 4 - 7x - 2x^2
  10. y=0.5x2+0.2x+0.02y = 0.5x^2 + 0.2x + 0.02