Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Lartësia LL (në metra) e një shkëmbi buzë detit, mund të matet nëse hedhim një gur nga maja e shkëmbit dhe shënojmë kohën që i duhet atij për të prekur sipërfaqen e ujit të detit. Formula është L=5t2L = 5t^2, ku tt është koha në sekonda.

  1. Me anë të formulës së dhënë, gjeni lartësinë e shkëmbit, në qoftë se e dëgjoni përplasjen e gurit me ujin pas: i) 4 sekondash ii) 7 sekondash
  2. Një shkëmb është 320 m i lartë. Sa sekonda i duhen gurit që hidhet nga maja e tij për të prekur ujin?