Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në përqindje numrat e mëposhtëm.

  1. 35\dfrac{3}{5}
  2. 1320\dfrac{13}{20}
  3. 71000\dfrac{7}{1000}
  4. 1840\dfrac{18}{40}
  5. 0.35
  6. 0.8
  7. 0.09
  8. 1.8