Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa numrat dhjetorë të mëposhtëm.

  1. 0.51
  2. 0.43
  3. 0.413
  4. 0.719
  5. 0.91
  6. 0.871