TIK 11

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Ku dallohet Ekstraneti nga Interneti?