Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

L1L_1 ka ekuacion 2y+3x=62y+3x=6.

L2L_2 ka ekuacion xy=5x-y=5.

Figura tregon një skicë të L1L_1 dhe L2L_2.

  1. Gjej koordinatat e pikës së prerjes PP, të dy vijave.
  2. Nga kjo shkruaj zgjidhjen e inekuacionit 3x+6>2x10-3x+6>2x-10.