Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Është dhënë që sistemi i ekuacioneve {yx=kx2+y2=4\begin{cases} y-x=k \\ x^2+y^2=4 \end{cases} ka saktësisht një çift zgjidhjesh. Trego se k=±22k=\pm 2\sqrt{2}.