Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Një shtatëkëndësh ka shtatë brinjë. Sa është shuma e këndeve të brendshme të tij?
  2. Tregoni se shuma e këndeve të jashtme të pesëkëndëshit të rregullt është 360°360\degree.