Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Paraqitni më thjesht shprehjet duke e dhënë përgjigjen tuaj në trajtë fuqie.

  1. 10y6:5y210y^6 : 5y^2
  2. 6a9:3a36a^9 : 3a^3
  3. 20k7:4k320k^7 : 4k^3
  4. 18p8:6p318p^8 : 6p^3
  5. 4x10:8x44x^{10} : 8x^4
  6. 6y8:2y4\sqrt{6}y^8 : \sqrt{2}y^4