Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni shifrat që mungojnë në llogaritjet e mëposhtme.

  1. \Box2\Box\Box + 3\Box73 = 6322
  2. 3\Box,58 - \Box7,7\Box = 8,\Box9
  3. 2\Box,7 + \Box1,5 + \Box4,\Box = 2\Box8,1
  4. 42\Box\Box6 - \Box143\Box = \Box568