Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kush ka më shumë energji kinetike: një bletë dygramëshe që fluturon me 1.0m/s apo një grerëz njëgramëshe që fluturon me 2.0m/s?