Python

Hyrje

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e gjuhës së Python.

Versioni 2 apo 3?

Në këtë video do flas për ndryshimet midis versioni të dytë dhe të tretë të Python, dhe se kë duhet të përdorni.

Instalimi në Windows

Në këtë video do ju tregoj se si të instaloni Python në kompjuterin tuaj me sistem operativ Windows.

Interpretuesi dhe Programi juaj i Parë

Në këtë video do ju tregoj se si të përdorni interpretuesin e Python dhe se si të ruani një program në një dokument.

PyCharm

Në këtë video do ju tregoj për PyCharm dhe se si ta instaloni në kompjuterin tuaj.

Komentet

Në këtë video ju tregoj se si të shkruani komente në programet tuaja në Python.

Ndryshoret

Në këtë video ju tregoj se çfarë janë ndryshoret dhe si t'i përdorni në Python pa gabime.

Strings

Në këtë video ju tregoj se çfarë janë strings dhe disa metoda për t'i shfrytëzuar sa më mirë.

Numrat

Në këtë video ju tregoj se çfarë mund të bëni me numrat në Python.

Listat

Në këtë video ju tregoj se çfarë janë listat dhe si t'i përdorni në Python.

Modifikimi i Listave

Në këtë video ju tregoj se si të modifikoni elementet ekzistuese në një listë dhe si të shtoni të rinj.

Organizimi i Listave

Në këtë video ju tregoj se si të ndryshoni radhitjen e elementeve të një liste.

Cikli for

Në këtë video ju tregoj se si të përdorni ciklin for për të kaluar në çdo element të një liste.

Punime me Listat

Në këtë video ju tregoj disa shembuj se si mund të punoni me listat duke u fokusuar më shumë te ato numeriket.

Punime me Pjesë të Listave

Në këtë video do ju tregoj se si të punoni me nëngrupe të një liste.

Tuples

Në këtë video do ju tregoj se si të punoni me tuples, një strukturë të dhënash e pandryshueshme që i ngjan shumë listave.

Kushtet

Në këtë video do ju tregoj se si funksiojnë kushtet në gjuhën e Python.

Deklaratat if / elif / else

Në këtë video do ju tregoj se si të përdorni deklaratat if, elif, dhe else në kombinim me kushtet për të kontrolluar programin tuaj.

Deklaratat if / else me Lista

Në këtë video do ju tregoj se si të kombinoni deklaratat if me listat për ta bërë programin tuaj sa më të thjeshtë dhe funksional.

Fjalorët

Në këtë video do ju tregoj për fjalorët, një nga strukturat më të rëndësishme të të dhënave në Python.

Punime me Fjalorët

Në këtë video do ju tregoj se si të punoni me përmbajtjet e fjalorëve në programin tuaj.

Input i Përdoruesit

Në këtë video do ju tregoj se si t'i kërkoni përdoruesit të programit tuaj input (të dhëna) dhe më pas të bëni veprime me to.

Cikli while

Në këtë video do shohim bashkë se si ta përdorim dhe se çfarë mund të bëjmë me një cikël while, duke ju prezantuar edhe me deklaratat break dhe continue.

Cikli while nëpër Lista

Në këtë video do shohim si të përdorim një cikël while për të kaluar elementet nga një listë në një tjetër, dhe se si të fshijmë me metodën remove ato elemente që ndodhen më shumë se një herë brenda një liste.

Funksionet

Në këtë video do shohim si të deklarojmë një funksion dhe se si ta thërrasim më pas atë duke i vendosur edhe të dhëna shtesë.

Parametrat & Argumentat

Në këtë video do ju tregoj se çfarë janë parametrat dhe argumentat e një funksioni dhe si t'i përdorni ato.

Vlerat e Kthimit të Funksioneve

Në këtë video do shohim se çfarë mund të bëjmë me deklaratën return brenda një funksioni.

Ruajtja e Funksioneve në Module

Në këtë video do shohim se si mund t'i veçojmë funksionet në module dhe më pas t'i thërrasim ato në programin tonë.