MatematikëKlasa 10

Shkruani ne trajten (x-a) ne katror +b shprehjen x ne katror-10x+31


Pyetja

Shkruani ne trajten (x-a) ne katror +b shprehjen x ne katror-10x+31

Kyçu për të parë përgjigjen