Project Euler

Zgjidhni problemat e Project Euler me Python.


Problema 1

Në këtë video do shohim bashkë si të zgjidhim problemën numër 1 të Project Euler.

Problema 2

Në këtë video do shohim bashkë si të zgjidhim problemën numër 2 të Project Euler.