JavaScript

Hyrje

Leksioni hyrës ku flas për historinë dhe përdorimin e gjuhës së JavaScript.

JSFiddle

Në këtë leksion do flas për JSFiddle dhe se si mund ta përdorim për të ekzekutuar kod në JavaScript.

Hello World

Në këtë leksion do ju tregoj tre mënyra se si të printoni shprehjen 'Hello World' në ekran.

Komentet

Në këtë video do ju tregoj se çfarë janë komentet dhe se si t'i përdorni ato.