Aritmetikë

Gjeni Shifrat që Mungojnë

Në këtë video do zgjidhim bashkë dy ushtrime me gjetje shifrash që mungojnë.

Marifete Plotpjesëtimi me Numra të Mëdhenj

Në këtë video do ju tregoj disa marifete për të vlerësuar me mendje nëse një numër i madh plotëpjesëtohet me numrat nga 2 deri në 10.